QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng cách truy cập trang web https://vipbet.mba/ và sử dụng dịch vụ, bạn tự nguyện chấp nhận các điều khoản sử dụng, Chính sách Quảng cáo, và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. (Xem Chính sách Bảo mật tại đây)

Chúng tôi thực hiện các điều khoản này, cùng với Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Không có nội dung nào trong các tài liệu này sẽ làm trở ngại cho chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, hoặc các cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc thông tin chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website vipbet và các dịch vụ được cung cấp theo nguyên tắc không có bảo hành, dựa trên tính năng và dịch vụ có sẵn, và chúng tôi không đảm bảo rằng chúng sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn hoặc hoạt động mà không gặp sự gián đoạn hoặc lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu, thiệt hại lợi ích, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ việc truy cập website vipbet và sử dụng dịch vụ. Điều này bao gồm tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc nội dung khác mà bạn có thể lưu giữ, tải lên hoặc truyền tải qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ với mọi rủi ro liên quan.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều khoản trong Điều khoản Sử dụng mà không cần thông báo trước. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web vipbet. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi được áp dụng, điều này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

QUY ĐỊNH sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn không chỉ cần ký hợp đồng theo mẫu của chúng tôi mà còn phải đồng ý và tuân thủ các điều kiện sau:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận.
  • Tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và thỏa thuận hợp tác.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, sử dụng TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN PHÍ dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống trực tuyến của Website vipbet, bắt đầu từ quá trình đăng ký tài khoản cho đến lựa chọn dịch vụ và thanh toán phí. Bạn cam kết và đồng ý tuân thủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí, được đăng trên Website vipbet (“Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ”). Việc hoàn thành đăng ký tài khoản là sự chấp nhận ràng buộc với các quy định này khi sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể thay đổi và/hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng và Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ mà không cần thông báo trước. Những thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Website vipbet. Bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi và/hoặc sửa đổi này khi tiếp tục sử dụng dịch vụ. Hãy kiểm tra thường xuyên trên Website vipbet và liên hệ với chúng tôi để cập nhật các quy định mới nhất về đăng ký và sử dụng dịch vụ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp dịch vụ nếu Bạn chấp nhận giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn tự chịu trách nhiệm duy nhất và toàn bộ cho mọi khiếu nại liên quan đến việc Bạn sử dụng hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn cam kết tự chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không khiếu nại chúng tôi, công ty liên kết và nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, thiệt hại, và các yếu tố khác phát sinh từ sự sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm quy định sử dụng. Chúng tôi có quyền, với chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát các vấn đề như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

 BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ của chúng tôi, cùng với toàn bộ phần mềm và tài liệu cấu thành chúng, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác mà chúng tôi sở hữu hoặc có quyền sở hữu. Bạn chỉ có thể sử dụng các yếu tố như tên thương mại, biểu tượng, và các đặc trưng khác của chúng tôi vào mục đích thương mại khi có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi. Mọi sử dụng không được phép có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng làm như vậy. Bạn không được tải lên, đăng tải, chia sẻ, hoặc tạo ra bất kỳ nội dung nào có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức hoặc cá nhân khác. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập cho những người được nghi ngờ vi phạm các quy định này.

 ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật Lệ

Điều khoản sử dụng này tuân theo và được diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem xét và tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này mà không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và thi hành của các điều khoản khác.

Chấm dứt

Hiệu lực của Điều khoản sử dụng này sẽ duy trì cho đến khi bị chấm dứt theo một trong những trường hợp sau đây:

  • Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng này bằng cách ngừng sử dụng dịch vụ.
  • Chấm dứt bởi chúng tôi: Chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Liên Hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản sử dụng này, hoạt động của dịch vụ hoặc mối quan hệ với chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số hotline. Mọi vấn đề hay tranh chấp sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và công bằng.